REGULAMIN SKLEPU

Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu Internetowego Little Balloon, Klienci zobowiązani są zapoznać się z treścią Regulaminu. Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników sklepu internetowego Little Balloon oraz zasady jego funkcjonowania

I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa ogólne warunki sprzedaży dokonywanej poprzez drogę elektroniczną prowadzonej przez sklep internetowy Little Balloon, właścicielem sklepu internetowego Little Balloon jest Olga Jałocha, NIP 6152000411, regon 384691423, Sulików 59-975 Wiejska 16. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej przez Sprzedawcę z Klientem, akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, jednak konieczna do zawarcia umowy sprzedaży.

2. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

 • Sprzedawca – Little Balloon jest Olga Jałocha, NIP 6152000411, regon 384691423, Sulików 59-975, ul. Wiejska 16
 • Klient – osoba fizyczna, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych nie będąca przedsiębiorcą, która dokonuje zamówienia w ramach Sklepu Internetowego.
 • Sklep internetowy – witryna umieszczona w sieci Internet pod adresem www.littleballoon.pl przeznaczona do prezentacji oferty Sprzedawcy oraz składania zamówienia.
 • Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta Klienta.
 • Konto -Usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem, w której zapisane są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie Internetowym.
 • Produkt / Towar – prezentowana w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą, którego opis jest dostępny przy każdym z prezentowanych produktów.
 • Formularz Zamówienia – Usługa Elektroniczna umożliwiająca złożenie zamówienia.
 • Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
 • Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

II. Zasady zawarcia umowy sprzedaży oraz składanie zamówień

1. Informacje o produktach podane na stronie internetowej Sklepu Internetowego (ich opisy, ceny) stanowią zaproszenie do zawarcia umowy.

2. Istnieją dwie możliwości złożenia zamówienia w sklepie internetowym:

 • a) założenie konta
 • b) złożenie zamówienia bez konieczności zakładania konta. Jednakże w obu przypadkach do złożenia zamówienia niezbędne jest wypełnienie formularza zamówienia.

3. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży i akceptacją regulaminu Sklepu Internetowego.

4. W podsumowaniu zamówienia widnieje informacja o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy. O wszelkich kosztach Klient jest informowany w trakcie wypełniania formularza zamówienia.

5. Po złożeniu zamówienia Klient jeszcze raz otrzyma informację podsumowującą o łącznej cenie przedmiotu zamówienia oraz o kosztach dostawy.

6. Po przyjęciu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie poinformuje Klienta o przyjęciu zamówienia do realizacji. Potwierdzenie nastąpi poprzez przesłanie Klientowi wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, który został wpisany przez Klienta do formularza podczas składania zamówienia.

III. Płatność

1. Istnieją dwa sposoby płatności:

 • a) Płatność przelewem, w tym:
  – przelew bankowy tradycyjny na rachunek bankowy Sprzedawcy,
  Nr rachunku: 98 1090 1968 0000 0001 4363 4239 SANTANDER BANK POLSKA
  – przelew elektroniczny poprzez Serwis Przelewy24
 • b) Płatność gotówką za pobraniem przy odbiorze przesyłki.

2. Terminy płatności: W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni roboczych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

IV. Wysyłka i dostawa towaru

1. W przypadku wyboru płatności przelewem wysyłka następuje niezwłocznie po wpłynięciu środków na wskazany rachunek bankowy Sprzedawcy oraz skompletowaniu Zamówienia.

2. W przypadku wyboru płatności za pobraniem wysyłka następuje po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia i skompletowaniu Zamówienia.

3. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy produktu są jawne, a Klient jest o nich poinformowany w trakcie składania Zamówienia.

4. Dostawa Towarów jest ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i odbywa się na adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.

5. Dostawa towaru realizowana jest poprzez Kuriera.

6. Termin dostawy produktu do Klienta jest różny, w zależności od produktu, wydłużenie terminu dostawy jest niezależne od Sklepu Internetowego Little Ballon, zastrzegamy sobie uzależnienie terminu od przewoźnika.

7. Sprzedawca dostarcza wraz z Towarem paragon obejmujący dostarczane Towary.

8. Klient ma obowiązek sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki niezbędne jest spisanie protokołu szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomienie o tym fakcie Sprzedawcy poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Nie spisanie protokołu szkody z kurierem uniemożliwi wszczęcie procedury reklamacyjnej, a tym samym zwrotu towaru.

V. Prawo do odstąpienie od umowy

1. Klient będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podawania przyczyny poprzez złożenie stosownego oświadczenia w terminie 14 dni i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu do Sprzedawcy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Klient może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik do Regulaminu oraz jest wysyłany wraz z Towarem. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać pocztą elektroniczną na adres info@littleballoon.pl lub Pocztą Polską na adres: Wiejska 16, 59-975 Sulików

2. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

3. Klient ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od
odstąpienia od umowy sprzedaży, zwrócić produkt Sprzedawcy na adres Sprzedawcy: Wiejska 16, 59-975 Sulików, Klient ponosi tylko bezpośredni koszt zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

4. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zwrotu produktu oraz oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

5. Bezpośrednie koszty zwrotu produktu do sprzedawcy ponosi Konsument.

VI. Reklamacje dotyczące towarów z tytułu rękojmi

1. Sprzedawca odpowiada wobec Klienta z tytułu rękojmi za wady na zasadach określonych w art. 556 – 576 Kodeksu Cywilnego.

2. Wszelkie reklamacje wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu należy składać poprzez przesłanie informacji pocztą elektroniczną na adres info@littleballoon.pl lub Pocztą Polską na adres: Wiejska 16, 59-975 Sulików.

3. Celem rozpatrzenia reklamacji Towaru, Klient powinien przesłać lub dostarczyć reklamowany Towar. Zwracany towar należy odpowiednio zabezpieczyć i zapakować oraz odesłać na adres Sprzedawcy Wiejska 16, 59-975 Sulików. Warunkiem reklamacji jest zwrócenie produktu w stanie nienaruszonym oraz jeżeli jest to możliwe dołączając do niego dowód zakupu.

4. Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Podstawą do wszczęcia procedury reklamacji jest prawidłowo wypełniony formularz reklamacyjny, który zostanie przesłany do Klienta oraz paragon. Sprzedawca zwraca Klientowi koszty przesyłki.

VII. Ochrona danych osobowych

1. Podane przez Klientów dane osobowe Sprzedawca wykorzystuje zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z Polityką Prywatności, w celu tylko niezbędnym do wykonania zawartej umowy sprzedaży, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.)

VIII. Postanowienia końcowe

1. Treść niniejszego Regulaminu może ulec zmianie. Aktualny Regulamin sklepu Internetowego jest publikowany na stronie www.littleballoon.pl. Regulamin dostępny na stronie Sklepu Internetowego jest regulaminem obowiązującym. Do umów zawartych przed zmianą stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia umowy sprzedaży.

2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.